• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 30Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1600گیگ

کلی 4800 گیگ
425،100تومان
  • 4800 حجم کلی(400 گیگ بین الملل)
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 30Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1600گیگ

حجم کلی 9600 گیگ
833,500تومان
  • 9600 حجم کلی(400 گیگ بین الملل)

سرویس سه ماهه پیش پرداخت 50Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 2000گیگ

کلی 6000 گیگ
512,300تومان
  • 6000 حجم کلی(500 گیگ بین الملل)
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 20Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1300گیگ

حجم کلی 3900 گیگ
348،800تومان
  • 3900 حجم کلی(325 گیگ بین الملل)

سرویس شش ماهه پیش پرداخت 20Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1300گیگ

کلی 7800 گیگ
675،800تومان
  • 7800 حجم کلی(325 گیگ بین الملل)
سرویس یکساله پیش پرداخت 20Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1300گیگ

حجم کلی 15600 گیگ
1،308،000تومان
  • 15600حجم کلی(325 گیگ بین الملل)

1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12