• تلفن: (30)38113-051
 • info@38113.com
در ارتباط باشید:
سرویس یکساله پیش پرداخت 16Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 700گیگ
حجم 8400 گیگ
921،500تومان
 • 8400 حجم کلی(175 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:دارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 30Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1600گیگ
حجم 4800 گیگ
425،100تومان
 • 4800 حجم کلی(400 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس شش ماهه پیش پرداخت 30Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1600گیگ
حجم 9600 گیگ
833,500تومان
 • 9600 حجم کلی(400 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 50Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 2000گیگ
حجم 6000 گیگ
512,300تومان
 • 6000 حجم کلی(500 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس سه ماهه پیش پرداخت 20Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1300گیگ
حجم 3900 گیگ
348،800تومان
 • 3900 حجم کلی(325 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 20Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1300گیگ
حجم 7800 گیگ
675،800تومان
 • 7800 حجم کلی(325 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس یکساله پیش پرداخت 20Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 1300گیگ
حجم 15600 گیگ
1،308،000تومان
 • 15600حجم کلی(325 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
همنشین اقتصادی 3Mbps- یکساله-پیش پرداخت- مصرف منصفانه ماهیانه150گیگadsl
حجم 450 گیگ
235440تومان
 • ماهیانه 150 گیگ(37.5گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

همنشین اقتصادی 8Mbps شش ماهه-پیش پرداخت- مصرف منصفانه ماهیانه240گیگFTTH
حجم 360 گیگ
176580تومان
 • ماهیانه 240 گیگ(60 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
همنشین اقتصادی 8Mbps یکساله-پیش پرداخت- مصرف منصفانه ماهیانه240گیگFTTH
حجم 720 گیگ
353160تومان
 • ماهیانه 240 گیگ(60گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

همنشین اقتصادی 16Mbps شش ماهه-پیش پرداخت- مصرف منصفانه ماهیانه420گیگFTTH
حجم 630 گیگ
294300تومان
 • ماهیانه 420 گیگ(105گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
همنشین اقتصادی 16Mbps یکساله-پیش پرداخت- مصرف منصفانه ماهیانه420گیگFTTH
حجم 1260 گیگ
588600تومان
 • ماهیانه 420 گیگ(105گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12