• تلفن: (30)38113-051
 • info@38113.com
در ارتباط باشید:
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 1Mbps ماهیانه 100گیگ
حجم 300 گیگ
63,220تومان
 • 300گیگ حجم کلی (25گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 1Mbps ماهیانه 100گیگ
حجم 600 گیگ
123,170تومان
 • 600گیگ حجم کلی (25گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس یکساله پیش پرداخت 1Mbps ماهیانه 100گیگ
حجم 1200 گیگ
231,080تومان
 • 1200گیگ حجم کلی (25گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 150گیگ
حجم 450 گیگ
79,570تومان
 • 450گیگ حجم کلی (38گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس شش ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 150گیگ
حجم 900 گیگ
152,600تومان
 • 900گیگ حجم کلی (38گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس دوازده ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 150گیگ
حجم 1800 گیگ
287,760تومان
 • 1800گیگ حجم کلی (38گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس سه ماهه پیش پرداخت 3Mbps ماهیانه 210گیگ
حجم 210 گیگ
109,000تومان
 • 210گیگ حجم کلی (53گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 3Mbps ماهیانه 210گیگ
حجم 1260 گیگ
212,550تومان
 • 1260گیگ حجم کلی (53گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس یکساله پیش پرداخت 3Mbps ماهیانه 210گیگ
حجم 2520 گیگ
403,300تومان
 • 2520گیگ حجم کلی(53گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12