• تلفن: (30)38113-051
 • info@38113.com
در ارتباط باشید:
سرویس سه ماهه 8Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 360گیگ
حجم 1080 گیگ
158،050تومان
 • 1080 گیگ حجم کلی(90 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس شش ماهه پیش پرداخت 8Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 360گیگ
حجم 2160 گیگ
305،200تومان
 • 2160 گیگ حجم کلی(90 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس یکساله پیش پرداخت 8Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 360گیگ
حجم 4320 گیگ
572،250تومان
 • 4320 گیگ حجم کلی(90 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویس سه ماهه پیش پرداخت 16Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 700گیگ
حجم 2100 گیگ
253،970تومان
 • 2100 گیگ حجم کلی(175گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس شش ماهه پیش پرداخت 16Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 700گیگ
حجم 4200 گیگ
490،500تومان
 • 4200 حجم کلی(175 گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
سرویسvdsl شش ماهه پیش پرداخت 2Mbps ماهیانه 100گیگ
حجم 600 گیگ
152600تومان
 • 600 حجم کلی (25گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد

سرویس vdsl یکساله پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 100گیگ
حجم 1200 گیگ
287760تومان
 • 1200 حجم کلی (25گیگ بین الملل)
 • مودم رایگان:ندارد

 • ترافیک شبانه:ندارد
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12